Home » Term » GO+UP

GO+UP

go to up stair.

GO+UP என்றால் என்ன‌ ? சுருக்கச் சொல் விளக்கம்.