Home » Term » ADFLC

ADFLC

Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo

ADFLC எனும் அஃகுப்பெயர் / சுருக்கக் குறியீடு விளக்கம்.